سروش     RSS     Admin
۱۳۹۹/۱۲/۲۰

با موافقت وزیر کشور؛

۱۶ شهرداری جدید در کشور تاسیس می شود

وزیر کشور در ابلاغیه هایی به استانداران ۹ استان با تاسیس۱۶ شهرداری جدید عصمت آباد، زیاران و قشلاق در استان قزوین، صادق آباد، قرق و دوزین در استان گلستان، مینادشت، اشترجان و فتح آباد در استان اصفهان، رحمت آباد و عباس آباد سردار در استان کرمان، سعید آباد در استان تهران، عرب حسن در استان خوزستان، خیرگو در استان فارس، روشناوند در استان خراسان رضوی و لادیز در استان سیستان و بلوچستان موافقت نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،‌ در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار قزوین ضمن اشاره به موافقت به عمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای عصمت آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا به عنوان شهر عصمت آباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر عصمت آباد بلامانع اعلام شده است.
 
دکتر رحمانی فضلی همچنین وزیر کشور در ابلاغیه دیگری به استاندار قزوین با تاسیس شهرداری در شهر قشلاق از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک موافقت کرد.
در این ابلاغیه با اشاره به موافقت بعمل آمده در آبان ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای قشلاق از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک به عنوان شهر قشلاق و در اجرای تبصره ذیل ماده(۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر قشلاق بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای دیگر به استاندار قزوین با تاسیس شهرداری در شهر زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار قزوین با اشاره به موافقت بعمل آمده درآبان ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک به عنوان شهر زیاران و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر زیاران بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار گلستان با تاسیس شهرداری در شهر صادق آباد مرکز بخش لوه از توابع شهرستان گالیکش موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار گلستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای صادق آباد مرکز بخش لوه از توابع شهرستان گالیکش به عنوان شهر صادق آباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر صادق آباد بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار گلستان با تاسیس شهرداری در شهر قرق از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار گلستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای قشلاق از از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان به عنوان شهر قرق و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر قرق بلامانع اعلام شده است.
 
دکتر رحمانی فضلی همچنین در ابلاغیه ای به استاندار گلستان با تاسیس شهرداری در شهر دوزین مرکز بخش کوهسارات از توابع شهرستان مینودشت موافقت کرد.
در این ابلاغیه با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای دوزین مرکز بخش کوهسارات از توابع شهرستان مینودشت به عنوان شهر دوزین و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر دوزین بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار اصفهان با تاسیس شهرداری در دو شهر مینادشت و اشترجان در استان اصفهان موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار اصفهان با اشاره به موافقت بعمل آمده در زمستان ۱۳۹۹ مبنی بر تبدیل دو روستای مینادشت و اشترجان به شهر و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، با انحلال شهرداری ایمان شهر و تاسیس دو شهرداری در شهر مینادشت و اشترجان بلامانع اعلام شد.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار اصفهان با تاسیس شهرداری در شهر فتح آباد موافقت کرد.
در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی به استاندار اصفهان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ درخصوص تبدیل روستای فتح آباد مرکز بخش وردشت از توابع شهرستان سمیرم به عنوان شهر فتح آباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر فتح آباد بلامانع اعلام شده است.
 
 وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار کرمان با تاسیس شهرداری در دو شهر رحمت آباد و عباس آباد سردار از توابع بخش مرکزی شهرستان ریگان در استان کرمان موافقت کرد.
در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی به استاندار کرمان با اشاره به موافقت بعمل آمده در پاییز ۱۳۹۹ مبنی بر تبدیل دو روستای رحمت آباد و عباس آباد سردار از توابع بخش مرکزی شهرستان ریگان به شهر و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، با تاسیس دو شهرداری در شهر رحمت آباد و عباس آباد سردار بلامانع اعلام شد.
 
دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به استاندار تهران هم با تاسیس شهرداری در شهر سعید آباد از توابع بخش جاجرود شهرستان پردیس موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار تهران با اشاره به موافقت بعمل آمده در دی ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای سعید آباد از توابع بخش جاجرود شهرستان پردیس به عنوان شهر سعید آباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر سعید آباد بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور همچنین در ابلاغیه ای به استاندار خوزستان با تاسیس شهرداری در شهر عرب حسن مرکز بخش میان آب از توابع شهرستان شوشتر موافقت کرد.
در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی به استاندار خوزستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای عرب حسن مرکز بخش میان آب از توابع شهرستان شوشتر به عنوان شهر عرب حسن و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر عرب حسن بلامانع اعلام شده است.
 
دکتر رحمانی فضلی همچنین در ابلاغیه ای به استاندار فارس با تاسیس شهرداری در شهر خیرگو مرکز بخش خیرگو از توابع شهرستان مرودشت موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار فارس با اشاره به موافقت بعمل آمده در بهمن ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای خیرگو مرکز بخش خیرگو از توابع شهرستان مرودشت به عنوان شهر خیرگو و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر خیرگو بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار خراسان رضوی با تاسیس شهرداری در شهر روشناوند از توابع دهستان پس کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد موافقت کرد
در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی به استاندار خراسان رضوی با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص تبدیل روستای روشناوند از توابع دهستان پس کلوت بخش مرکزی  شهرستان گناباد به عنوان شهر روشناوند و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر روشناوند بلامانع اعلام شده است.
 
وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار سیستان و بلوچستان با تاسیس شهرداری در شهر لادیز موافقت کرد.
 
در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در بهمن ماه ۱۳۹۹ درخصوص تبدیل روستای لادیز مرکز بخش لادیز شهرستان میرجاوه به عنوان شهر لادیز و در اجرای تبصره  ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر لادیز بلامانع اعلام شده است.
 
 در این ابلاغیه ها همچنین آمده است: شروع به کار شهرداری براساس قوانین و مقررات به وزارت کشور اعلام شود.
 
 


تعداد بازدیدها : ۵۶۰
پرینت خبر :

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/1TIQZP-.aspx
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟