فرم ورود اطلاعات شهرداران سراسر کشور
نام:
نام خانوادگی:
نام استان:کد ملی:سال تولد:
//انتخاب تاریخ  
استان محل تولد:
شهرستان محل تولد:
نوع استخدام:
سنوات خدمت:
مدرک تحصیلی:
وضعیت ایثارگری:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
سمت:
سطح پست:
منصوب  سرپرست 
بله  خیر 
وضعیت انتصاب:معلولیت:تاریخ آغاز مسئولیت:
//انتخاب تاریخ  
تاریخ پایان مسئولیت:
//انتخاب تاریخ  
شهرستان محل خدمت:شهر محل خدمت:تلفن همراه:
ایمیل:
تصویر آخرین حکم: